Jumat, 17 Juni 2011

al-Hafiz Abdullah bin Salim al-Basri

al-Imam al-Hafiz Imam ahli hadis Musnid negeri Hijaz dan Muhaddisnya al-Hafiz Syeikh Jamaluddin Abu Salim Abdullah bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Isa al-Basri al-Makki.

Tempat dan tarikh kelahiran

Beliau di lahirkan di kota suci Makkah pada tahun 1049 hijriyah, sementara didalam tarikh al-Hamawi pada tahun 1048, sedangkan al-Muhaddis Muhammad abdul Hayy al-Kattani menukilkan pada tahun 1050 hijriyyah, atau1049 hijriyah atau 1048 hijriyah.


Beliau hidup di lingkungan keluarga yang taat beribadah dan masyarakat yang baik, ditambah lagi keberadaan beliau di Makkah al-Mukarromah .

Berpindah ke Basrah

Tidak berapa lama di Makkah pindahlah ayah dan seluruh keluarganya ke kota Basrah, di kota Basrah beliau tumbuh besar dan sibuk menghadiri pengajian,dan beliau telah mengapal al-Qur`an dari semenjak kecilnya, beliau memiliki kepintaran dan kecerdikkan yang luar biasa, kemudian beliau kembali ke Makkah dan menetap di Makkah sampai beliau meninggal dunia .

Menuntut ilmu di Makkah

Ketika beliau kembali lagi ke kota Makkah maka keingin dan hasrat untuk mengaji menjadi bertambah-tambah, sehingga beliau semangkin bergiat untuk mengikuti pengajian-pengajian yang ada diantara guru-guru beliau adalah :

1 - al-Hafizh Muhammad Ala`uddin al-Babili as-Syafi`i : Beliau mendengarkan bacaan sohih Bukhari, Sohih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, Sunan Ibnu Majah dan Muwatho` Imam Malik, selanjutnya Syeikh Abdullah al-Basri juga mendengarkan dari al-Hafiz al-Babili Musalsal al-Awaliyyah, Musalsal Bi Qira`ati Surati as-Shof, Musalsal Bil Fuqaha`, Musalsal Bi Yaumi al-Aid, Musalsal Bil Musofahah, Musalsal Bil Mahabbah, Musalsal dan mendapat ijazah dari Syeikh al-Babili.

2 - Syeikh Muhammad al-Maktabi ad-Damsyiqi : Beliau mendengarkan dari Syeikh al-Maktabi Musalsal al-Awwaliyyah dan mendapat ijazah Ammah .

3 - Syeikh Yahya bin Muhammad asy-Syawi al-Maliki : Beliau mendengarkan hadis Musalsal Bil Awwaliyyah  dan juga mendapatkan ijazah ammah darinya .

4 - Syeikh Abdul Malik bin Muhammad al-Maghribi al-Maliki : Beliau mendapatkan ijazah ammah dari seluruh riwayatnya .

5 - Syeikh Abdullah bin Sa`id Baqusyar Syafi`i : Beliau mendapatkan ijazah ammah dari seluruh riwayatnya .

6 - Syeikh Ali asy-Syabramallisi asy-Syafi`i al-Masri : Beliau mendapatkan ijazah ammah dari seluruh riwayatnya .

7 - Syeikh Masur bin Abdur Razaq bin Soleh at-Thukhi al-Masri asy-Syafi`i : beliau ikut menghadiri pengajiannya di masjid haram dalam masa yang panjang dan mendapatkan ijazah ammah dari seluruh riwayatnya .

8 - Syeikh Ahmad bin Abdul Lathif al-Basybisy al-Masri asy-Syafi`i : Beliau ikut menghadiri pengajiannya di masjid haram di dalam pengajian hadis, fiqih dan nahu, mendapatkan ijazah ammah dari seluruh riwayatnya .

9 - Syeikh Ali bin Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin al-Jamal al-Ansori asy-Syafi`i : Beliau ikut menghadiri pengajiannya di masjid haram dalam masa yang panjang sehingga wafatnya dan mendapatkan ijazah ammah dari seluruh riwayatnya .

10 .Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Banna al-Masri asy-Syafi`i di kenal dengan Ibnu Abdul Ghani : beliau mendengarkan darinya hadis musalsal Bil Awwaliyyah dan mendapatkan ijazah ammah dari seruh riwayatnya .

11 - Dan lain-lain .

Majlis hadis dan kegiatan beliau

Setelah banyak menimba ilmu dari banyak ulama, maka beliau membuka majlis pengajian hadis di masjid al-Haram Makki, ramai dari kalangan penuntut ilmu yang belajar dan menghadiri majlis beliau, sehingga beliau terkenal dengan gelaran Muhaddis dan Musnid negeri Hijaz, disamping itu beliau juga sibuk dengan meneliti dan mentashih naskah kutubussittah, agar kitab-kitab induk tersebut dapat terjaga keaslihan dan kebenarannya .

Murid-murid beliau 

Disebabkan namanya yang masyhur dikalangan ulama dan pelajar islam dari barat samapi ketimur, membuat banyak orang yang ingin duduk dan mengikuti majlis pengajian Syeikh Abdullah al-Basri, sehingga murid-murid beliau tidak terhingga banyakknya, adapun diantara murid-murid beliau adalah :

1- Syeikh Ibrahim bin Muhammad lebih di kenal dengan Ibnu Hamzah al-Husaini.
2 - Syeikh Muhammad bin Muhammad ad-Difri al-Masri asy-Syafi`i .
3 - Syeikh Umar bin Ahmad bin `Aqil al-`Alawy.
4 - Syeikh Ahmad bin Abdul Fatah bin Yusuf al-Mujiri .
5 - Syeikh Ahmad bin al-Hasan bin Abdul Karim al-Khalidi al-Qahiri .
6 - Syeikh Muhammad bin `Ala`uddin bin Abdul Baqi al-Mizjaji .
7 - Syeikh Abdurrahman bin as-Sayyid Aslam al-Huseini .
8 - Syeikh Abdullah bin Muhammad `Aamir bin Syarifuddin al-Qahiri .
9 - Syeikh Muhammad Hayat as-Sindi al-Madani .
10 - Syeikh Muhammad Thohir al-Kurani .
11 - Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Sa`id al-Makki .
12 - Syeikh Ismail bin Abdul Ghani al-`Ajluni .
13 - Syeikh `Ied bin Ali an-Numrusi  .
14 - Syeikh Salim bin Abdullah bin Salim al-Basri .
15 - Syeikh Ahmad bin Musthafa bin Ahmad al-Iskandari.Dan lain-lain .

Hasil karya beliau

1 - Isyaraat Sohih al-Bukhari Wa Asanidihi.
2 - al-Imdad Fi Ma`rifati Uluwi al-Isnad .
3 - Awail al-Kutubu as-Sittah Wa Ghairiha Minal Kutubi al-Mu`tamadah .
4 - Hasyiyah Ala Taqrib at-Tahdzib Li Ibni Hajar .
5 - Dhiya`u as-Sari Fi Masaliki Abwabi Sohih al-Bukhari .

Gelaran al-Hafiz kepada Syeikh Abdullah al-Basri .

Banyak ulama ahli hadis yang mengelar beliau sebagai al-Hafiz, gelaran ini sangat sulit sekali di dapati setelah abad kesembilan, diantara ulama yang menggelarkan beliau al-Hafizh adalah : al-HAfiz Muhammad Murtadha az-Zabidi, Syeikh al-Muhaddis Abid as-Sindi, Syeikh Yusuf al-Mar`asli, dan al-Muhaddis Syeikhuna Mahmud Sa`id Mamduh al-Qahir memasukkan Abdullah al-Basri didalam kitabnya " Tazyinu al-Alfazh Bi Tatmim Dzuyuli Tadzkirati al-Hufazh " .

Wafatnya Syeikh Abdullah al-Basri 

Kehidupan beliau di penuhi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk umat islam, dari mulai mengajar, mengarang dan menghidupkan hari-harinya dengan ibadah shalat, puasa dan zikir, sebab beliau seorang sufi yang agung memiliki akhlak yang mulia, umurnya di habiskan untuk kepentingan umat islam sampai akhrinya pada hari senin tanggal empat rajab 1134 beliau menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya memenuhi panggilan ilahi, umur beliau ketika 84 tahun, atas kewafatan beliau masyarakat awam dan para ulama berduka cinta yang sedalam-dalamnya.

Jenazah beliau di shalatkan di masjid haram Makki, di imami oleh Syeikh Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Abdullah as-Saqaaf, dan jasadnya di kuburkan di surga Ma`la yang pernuh dengan keberkatan.

Sanad kami kepada Syeikh Abdullah bin Salim al-Basri :

1 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati meriwayatakan dari Syeikh Ahmad Damanhuri bin Arman al-Banteni, dari gurunya Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, dari gurunya Syeikh Muhammad Badaruddin al-Hasani, dari Syeikhnya Ibrahim as-Saqqa, dari Syeikhnya Tsu`ailab ad-Dharir dari Abdullah bin Salim al-Basri, ini adalah silsilah ulama-ulama Syafi`iyyah .

2 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati meriwayatkan dari Syeikh Abdurrahman bin Muhammad Abdul Hayy al-Kattani,dari ayahnya Syeikh Sayyid Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Kattani, dari ayahnya Abdul Kabir al-Kattani, dari Syeikhnya Abdul Ghani ad-Dihlawi, dari gurunya Syeikh Muhammad Ishaq ad-Dihlawi, dari gurunya Syeikh Abdul Aziz ad-Dihlawi, dari ayahnya Syeikh Waliyullah ad-Dihlawi, dari gurunya Syeikh Abdullah bin Salim al-Basri.

3 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati meriwayatkan dari Syeikh Muhammad bin Muhammad Awamah al-Halabi al-Hanafi, beliau meriwayatkan dari gurunya al-Hafizh Syeikh Ahmad bin Muhammad shiddiq al-Ghumari, dari gurunya Syeikh Abdus SAttar bin Abdul Wahab ad-Dihlawi, dari gurunya Nawawi bin Umar bin Arabi al-Banteni al-Jawi al-Makki, dari gurunya Syeikh Abdus Somad bin Abdurrahman al-Falembani, dari gurunya `Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani, dari gurunya Syeikh Abdullah bin Salim al-Basri.

4 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati meriwayatkan dari Syeikh Abdul Baits bin Abdul Hamid Nasution al-Mandili, dari pamannya Syeikh Ya`qub bin Abdul Qadir bin Sobir al-Mandili, dari ayahnya Syeikh Abdul Qadir bin Sobir al-Mandili, dari gurunya Sayyid Abu Bakar as-Syatha, dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dari Usman bin Hasan ad-Dimyati, dari Muhammad bin Ali as-Sinwani, dari Isa bin Ahmad al-Barawi, dari Muhammad ad-Difri, dari Syeikh Salim bin Abdullah, dari ayahnya Syeikh Abdullah bin Salim al-Basri.

5 - Muhammad Husni Ginting al-Langkati meriwayatkan dari Syeikh Ali Hasan Ahmad ad-Dari al-Mandili, dari Syeikh Sayyid Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas al-Makki al-Maliki, dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dari Usman bin Hasan ad-Dimyati, dari Muhammad as-Sinwani, dari Isa al-Barawi, dari Muhammad ad-Difri, dari Salim, dari ayahnya Abdullah bin Salim al-Basri.

6- Muhammad Husni Ginting al-Langkati meriwayatkan dari Syeikh Muhammad Sa`ad Badran al-Qauqji, dari gurunya Muhammad Abu an-Nasr al-Qauqji, dari ayahnya Syeikh Abu Mahasin Muhammad bin Khalil al-Qauqji, dari gurunya Muhammad bin Ahmad bin Yusuf al-Bahai, dari gurunya al-Hafizh Murtadha az-Zabidi, dari gurunya Muhammad Salim al-Hifni, dari gurunya Eid bin Ali al-Numursi as-Syafi`i, dari Syeikh Abdullah bin Salim al-Basri.

7- Muhammad Husni Ginting meriwayatkan dari Syeikh Husein bin Abdurrahim al-Falimbani, dari Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi, dari Syeikh Falih az-Zhohiri, dari Syeikh Muhammad bin Ali as-Sanusi, dari Syeikh Muhammad Murtadha az-Zabidi, dari Syeikh Muhammad bin `Ala`uddin bin Abdul Baqi al-Mizjaaji, dari Abdullah bin Salim al-Basri.

Saya al-Faqir Muhammad Husni Ginting al-Langkati memberikan ijazah khusus dengan sanad yg telah kami sebutkan kepada al-Hafizh Abdullah bin Salim al-Basri bagi setiap orang yang telah mendapatkan ijazah ammah dari saya.


Muhammad Husni Ginting al-Langkati

Khadim Ilmu Sanad dan Hadis Syarif
Zaqaziq, Syarqia, Mesir

1 komentar:

erfan maulana mengatakan...

Assalamualaikum. Al faqir mau bertanya bolehkah meminta ijazah hadits musalsal lewat internet?