Minggu, 29 Juli 2012

Al-Hafizh Muhammad Murtadha Az-Zabidi

Nama Lengkap Kelahiran

Nama beliau adalah : Muhammad Murtadha bin Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razzaq Al-Huseini Al-Alawy Az-Zabidi. di beri kuniyah dengan Abu Al-Fayidh.

Di lahirkan di Balgram India pada tahun 1145 H.

Dari kecilnya telah memiliki kecendrungan untuk mempelajari ilmu agama,kecerdikan dan ketekunan beliau menghantarkanya ke pintu keberhasilan, seorang anak yang tumbuh membesar memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang ulama.Pendidikanya

Murtadha Zabidi memulai pendidikannya di Balgram India, beliau memulai dengan dasar-dasar ilmu agama, dari mulai Nahu,Sorof, Balaghah, Fiqih, Tauhid, dan lainnya, kemudian beliau memulai mempelajari Ilmu Hadis kepada Muhaddis Syeikh Muhammad Fakhir bin Yahya Al-Ilhabadi, dan Muhaddis Syah Waliyullah Ad-Dihlawi, dan beliau berhasil mendapatkan ijazah dari keduanya.

Tidak merasa cukup dengan ilmu yang telah ada di dada, maka beliau memulai pengembaraan ke Zabid Yaman, lama beliau menetap di kota ini sehingga di nisbahkan dengan Az-Zabidi, dari Zabid beliau sering berulang kali naik haji ke Makkah, didalam perjalanan beliau menuntut ilmu beliau telah berhasil mengambil ilmu dari lebih tiga ratus orang ulama besar.

Guru-guru Murtadha Zabidi

1 - Ahmad Bin Abdul Fatah Al-Malawi Asy-Syafi`i.
2 - Ahmad Bin Al-HAsan Bin Abdul Karim Al-Khalidi Asy-Syafi`i.
3 - Ibrahim Bin Khalil Asy-Syafi`i Az-Zabidi.
4 - Ahmad bin Muhammad Al-Mu`aqqat Al-Khalili.
5 - Ahmad Bin Muhammad Bi Ahmad Al-`Ajami Asy-Syafi`i.
6 - Ahmad bin Abdul Mun`im Ad-Damanhuri.
7 - Ahmad Bin Muhammad As-Sujaimi Al-Maliki.
8 - Ahmad Bin Muhammad Abi Haamid Al-Adawi.
9 - Ibrahim Bin Atho`illah Al- AbuShiri.
10 - Ibrahim Bin Abdullah Ad-Dimyati.
11 - Ismail Bin Abdullah Al-Hanafi Al-Madani.
12 - Abu Bakar Bin Khalid Al-Ja`fari Al-Madani.
13 - Ismail Bin Muhammad Al-Muqri Al-Hanafi.
14 - Ismail Bin Ahmad Ar-Rifa`i.
15 - Idris Bin Muhammad Iraqi.
16 - Umar Bin Ahmad Bin `Aqil Al-Hasani.
17 - Abdullah bin Muhammad Asy-Syubrawi ( Syeikul Azhar ).
18 - Ali bin Ibrahim Al-Attor.
19 - Abdur Rahman Bin Musthafa Al-`Aidrus.
20 - Abdullah Bin Ibrahim Al-Marghani Al-Hasani.
Dan Lain-lain.

Hasil karya Zabidi

1 - Mu`jam Al-Kabir.
2 - Mu`jam As-Shogir.
3 - Al-Fiyatu As- Sanad.
3 - ~aqdul Al-Mukallal Ats-Tsamin Fi Al-Hadis Musalsal Bil Muhammadiyyin.
4 - Ithaful Al-Ashfiya` Bi Salasil Al-Auliya`.
5 - At-Ta`liqatu Al-Jalilah Bi Ta`liqi Musalsalati Ibni `Aqilah.
6 - `Iqdul Juman Fi Ahadisi Al-Jaan.
 7 - Manaqib Ashabil Hadis.
8 - Arba`una Hadisan Fi Rahmah.
9 - Ithaf Sadatu Al-Muttaqin Bi Syarhi Ihya` Ulumiddin.
10 - Takhrij AhadisMatan Al-Arba`ina An-Nawawiyah.

Mazhab  Aqidah dan Tarikatnyanya

Beliau bermazhabkan Hanafi, sementara didalam aqidah beliau meruakan Ahlussunnah wal jama`ah dengan minhaj Asy-Sya`irah hal ini jelas sebagaimana yang beliau terangkan didalam kitabnya Ithaf Sadatul Muttaqin, sementara tarikat beliau didalam ilmu Tasawuf adalah Tarikat Syadzuliyyah, dan beliau pernah jua mengambil tarekat  Naqsyabandiyyah.

Ta`un dan kewafatan beliau

 Pada tahun 1205 hijriyah telah terjadi Ta`un yang sangat mengerikan di Mesir, penyakit ini merebak dan mematikan ribuan orang, diantara orang yang meninggal dunia ketika itu adalah Al-Hafizh Muhammad Murtadha Az-Zabidi, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kewafatan beliau, padahal beliau merupakan ulama besar yang sangan di hormati dan disayangi, karena orang-orang semua sibuk dengan penyakit berjangkit yang mematikan, setelah bebrapa hari barulah di ketahui bahwa Al-Hafizh ummah telah menghadap kepada Allah, beliau di kuburkan di lokasi Masjid Sayyidah Ruqayyah di Jalam Al-Asyrof, kewafatan beliau meninggalkan keasan duka yang cukup mendalam.

Rujukan :

1 - Al-fiyatu As-Sanad
2 - Fahrisu Faharis
3 - Nafsul Yamani

Tidak ada komentar: