Minggu, 03 Mei 2009

Tariqah al-Hushafi

Tariqah al-Hushafiyah

1 - Pengertian Tariqah al-Hushafiyah

Tariqah Al-Husofiyah adalah salah satu cabang dari tariqah asy-Syadzuliyah yang ada di dunia ini, sementara Tariqah Syadzuliyah adalah salah satu metode yang diajarkan dan didirikan oleh Qutub Rabbani Imam Abu Hasan Syadzuli RA, yang di kuburkan di lembah Aidzab Humaitsarah Mesir. Diantara cabang-cabang tariaqah Syadzuliyah adalah : " Tariqah Syadzuliyah al-Faasiyah, Syadzuliyah ad-Darqaawiyah, Syadzuliah al-Faidhiyah, Syadzuliyah ash-Shiddiqiyah, Syadzuliah al-Mahrusiyah, Syadzuliayah al-Muhammadiyah, Syadzuliyah Ibrahimiyah, Syadzuliyah al-Hamidiyah, Syadzuliyah al-Qawuqjiyah dan Syadzuliyah al-Hushafiyah.

Dengan demikian tariqah al-Hushafiyah adalah bahagian dari tariqah asy-Syadzuliyah, setiap cabang dari tariqah Syadzuliyah dinamakan juga dengan cabang-cabang madrasah Syadzuli, sebab setiap cabang-cabang yang ada memiliki dzikir dasar yang diambil dari dzikir dan amalan Imam Syadzuli, tetapi para pendiri cabang Syadzuliah memasukkan sebahagian amalan yang diamalkan oleh Imam Syadzuli, adapun diantara amalan-amalan yang berasalkan dari Imam Syadzuli adalah :

1 – Dzikir dasar, terdiri dari istigfar sebanyak seratus kali, Shalawat Nabi al-Ummi yang mashur sebanyak seratus kali, dan kalimat Hailulah ( لا إله إلا الله ), sebanyak seratus kali diamalkan pada waktu pagi dan petang setiap harinya.

2 – Hizib Bahar diamalkan pada setelah waktu `Ashar, boleh juga diamalkan setiap setelah selesai Shalat Fardhu.

3 – Hizib Nashr,

4 – Shalawat Ibnu Masyisy, yang Imam Syadzuli terima dari gurunya Ubnu Masyisy.

Adalagi amalan yang diamalkan oleh sebahagian cabang tariqah Syadzuliyah yang mereka nisbahkan amalan itu kepada Imam Syadzuli tetapi apa yang kami kemukakan adalah bahagian yang sangat terpenting dan masyhur di kalangan ahli tarikat Syadzuliyah .

Pendiri Tariqah al-Hushafiyah

A - Nama lengkap dan keturunan beliau

Pendiri Tariqah al-Hushafiyah adalah Imam Syeikh Sayyid Hasanain al-Hushafi, nama lengkap beliau adalah Hasanain anak dari Sayyid Husein at-Tuhami anak dari Sayyid Hasanain ash-Shaghiir anak dari Sayyid Hasanain al-Kabiir anak dari Syyid Umar anak dari Sayyid Ayyub masyhur digelar dengan Unyif, yang bermukim di Kafr al-Hashafah daerah Quluyubih, anak dari Sayyid Sinjar yang bermukim di Minniyah Kinanah setelah datang dari tanah Hijaz ( Makkah dan Madinah ), beliau menetap dikampung tersebut sampai meninggal dunia, kemudian beliau dikuburkan dikampung tersebut, kuburannya banyak diziarahi orang, beliau anak dari Sayyid Hajjaj anak dari Sayyid Sayyid Qasim anak dari Sayyid Muhammad anak dari Sayyid Ahmad, anak dari Sayyid Ibrahim, anak dari Sayyid Qasim, anak dari Sayyid Thahir, anak dari Fathuddin, anak dari Sayyid Yusuf, anak dari Sayyid Ahmad, anak dari Sayyid Ibrahim, anak dari Sayyid `Ali, anak dari Sayyid Sinjar, anak dari Sayyid Thaha, anak dari Sayyid Hasan, anak dari Sayyid Dahman, anak dari Sayyid Musthafa, anak dari Sayyid Ibrahim, anak dari Sayyid Qasim, anak dari Sayyid Zaid al-Ablaj, anak dari Sayyid al-Hasan, anak dari `Ali Bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah, beliau anak dari Sayyidina Muhammad SAW.

B - Kelahiran dan pertumbuhan beliau

Imam Hasanain al-Hushafi dilahirkan pada tahun 1265 Hijriah di sebuah kampung yang indah dan permai bernama " Kafr Hashafah " dari bahagian daerah Quluyubiyah Mesir, dari pasangan suami isteri yang ta`at beribadah dan beramal shaleh yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tumbuh dan membesar di kampung halaman atas peliharan ayahnya yang tercinta, sehingga beliau menghafal al-Qur`an dan tumbuh dewasa, pada tahun 1277 Hijriah beliau berangkat ke Azhar asy-Syarif untuk menuntut ilmu agama, dan umurnya ketika itu masih mencecah duabelas tahun, dalam menuntut ilmu beliau sangat bersungguh-sungguh dan bergiat sehingga mampu memahami seluruh ilmu secara baik, diantara guru beliau adalah Hasan al-Murashafa dan guru-guru yang semasanya.

Beliau tidak hanya sibuk dengan menuntut ilmu, tetapi juga tekun dalam beribadah, kebanyakkan waktunya berada di Jami` al-Azhar, membaca seperempat al-Qur`an setiap harinya, bersalawat kepada Nabi sebanyak seribu kali setiap harinya, sehingga Allah membukakan kepadanya pintu ilmu dan makrifah.

2 - Mengambil Tariqah dan menyebarkannya

A – Mengambil tariqah dari para Ulama

Setelah beliau mempelajari seluruh bidang ilmu yang ada di Azhar Syarif, maka mulailah beliau menekuni ilmu Tasawuf dengan mengambil tariqah Khalwatiyah dari Syeikh Husein Bin Hasan al-Mushailahi, pada tahun 1288 Hijriyah beliau bertemu dengan Syeikh Abu Abdillah Muhammad asy-Syadzuli al-Fasi, kemudian beliau mengambil tariqah Syadzuliyah dari Syeikh tersebut, dan beliau dizinkan untuk menyebarkannya kepada siapa saja yang sudah mampu untuk menerima tariqah, kemudian beliau ditalqinkan dengan tariqah Syadzuliyah oleh Syeikh Muhammad `Ulayisy al-Maliki pada tanggal 1293 Hijriayah, kemudian beliau mengambil tariqah syadzuliyah dari Syeikh Hasan al-`Adawi al-Hamzawi asy-Syadzuli pada tahun 1295 Hijriyah, dan tahun 1297 beliau mengambil tariqah Tijaniyah dari Syeikh Ahmad al-Banani.

B – Menebarkan Tariqah Syadzuliyah

Imam Hasanain al-Hushafi memiliki keteguhan dan ketekunan dalam menyebarkan tariqah Syadzuliyah, baik dari Cairo, Zaqaziq, Bilbis, Tonto, Damanhur dan di sekitar negeri mesir lainnya.

Banyak dikalangan pelajar agama dan orang awam yang mengambil tariqah secara langsung dari beliau, nama beliau menjadi masyhur dan terkenal dengan tareqahnya yang penuh dengan amalan-amalan yang baik dan jauh dari perbuatan-perbuatan bid`ah, sehingga Syeikh Hasan al-Banna memuji beliau didalam sebuah buku beliau : Mudzakarah Da`i wa Da`iyah " dan beliau juga mengambil tariqah al-Hushafi dari anak Syeikh yang bernama Muhammad Abdul Wahab Bin Hasanain al-Hushafi asy-Syafi`i.

Diantara murid-murid yang mengambil langsung dari beliau adalah : Syeikh Muhammad Abdul Wahab Bin Hasanain al-Hushafi, Syeikh `Ali al-Ja`farawi, Ahmad az-Zurqani, Muhammad al-Qafash.

Didalam dzikir dan amalan tariqah al-Hushafi terdapat dua bahagian, amalan Syadzuliyah dan amalan Tijaniyah, kedua amalan tersebut diamalkan oleh pemeluk tariqah ini, dianta amalan Syadzuliyah yang ada di Hushafiyah adalah :

1 – Dzikir dasar Syadzuli
2 – Hizbul Bahar.
3 – Hizbu an-Nashr
4 – Hizbu al-Kanaf
6 – Shalawat Masyisyiyah
7 – Shalawat Yaqutiyah
8 – Safinatun Naja ( Ma`tsuraat pagi dan petang )
9 – Musabbi`aat.
10 – Surah al-Muluk.


Wafatnya Syeikh dan penggantinya

A – Wafat Syeikh

Setelah Syeikh Hasanain berhasil menebarkan Tariqah di penjuru mesir, sehingga memiliki banyak pengikut yang kebanyakkanya dari kalangan para ulama, maka beliau menghembuskan nafas untuk yang terakhirnya dengan rasa puas dan gembira berjumpa dengan Allah SWT, beliau meninggal dunia setelah sakit menimpanya di kota Damanhur pada malam kamis tanggal 17 jumadil awal tahun 1328 Hijriyah, seluruh para murid dan masyarakat merasa sedih dengan wafatnya seorang ulama yang mengamalkan al-Qur`an dan Sunnah, beribu-ribu pelayat hadir untuk menyembahyangkan dan menguburkan orang yang mereka cintai, isak tangis tidak terbendung menetes di pipi para hadirin yang datang, menambah keadaan menjadi sedih dan duka.

Syeikh Hasanain di kubur diperkuburan kota Damanhur, dibelakang Mesjid al-Hushafi, semoga Allah memberikan rahmat dan surganya kepada beliau.

B – Pengganti Syeikh

Setelah Syeikh Hasanain meninggal dunia, kedudukan Khalifah diserahkan kepada anak beliau Syeikh Muhammad Abdul Wahab Bin Hasanain, atas wasiat yang telah ditinggalkan oleh Syeikh Hasanain, seluruh murid Syeikh hasanain turut membai`ah Syeikh Muhammad Abdul wahab al-Hushafi, pilihan ini bukan hanya sebab beliau anaknya Syeikh, tetapi keilmuan dan kealimannya yang sangat menonjol dari kalangan anak-anak Syeikh Hasanain, pengangkatan tersebut mengiringi bertahannya Tariqah al-Hushafiyah yang telah didirikan oleh Syeik Hasanan, dintara murid Syeikh Muhammad Abdul Wahab al-Hushafi adalah Hasan al-Bana, dan Syeikh Abdul Fatah Qadhi dari sibelanjah, beliau ini gurunya Syeikh islam Imam Akbar Abdul Halim Mahmud, Syeikh azhar pada masanya. Syeikh Muhammad Abdul Wahab meninggal dunia pada hari jum`at tanggal 14 Rabi`ul awal tahun 1368 Hijriyah, dan dikuburkan diDamanhur disisi kuburan ayahnya Syeikh Hasanain Hushafi.

Tidak ada komentar: