Senin, 21 Juni 2010

al-Hafizh Imam Sayuti


IMAM SAYUTI
NAMA LENGKAP DAN KETURUNANNYA
Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin al-Kamal bin Abi Bakar Muhammad bin Sabiquddin bin al-Fakhar Utsman bin Nasiruddin Muhammad bin Saifuddin khudhairi bin Najamuddin Abi ash-Sholah Ayub bin Nasiruddin Muhammad asy-Syeikh Himamuddin al-Khudhairi as-Suyuti.
KELAHIRANNYA DAN PENDIDIKANNYA
Beliau dilahirkan pada hari ahad setelah maghrib bulan rajab tahun 849 hijriyah, hidup sebagai anak yatim yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, namun tidak membuat semangat beliau lentur untuk belajar agama,belum genap umurnya delapan tahun beliau telah menghafal al-Qur`an al-Karim.Setelah itu beliau mulai menuntut ilmu agama dari berbagai ulama terkemuka di Mesir, diantara guru-guru beliau adalah Syakhul islam Alamuddin al-Bulqini, Syaikhul islam Syarafuddinal-Munawi, Imam Taqiyuddin asy-Syibli, Imam Mahyuddin al-Kafiji dan lain-lainnya.
Imam Sayuti memiliki otak yang cerdas dan kemauan yang tinggi sehingga beliau mampu mendalami seluruh ilmu agama kecuali ilmu mantiq dan ilmu hisab, sehingga karangan beliau mencapai lebih dari tiga ratus kitab meliputi seluruh bidang ilmu agama.
Berkata Imam Sayuti : “ Manakala saya melaksanakan ibadah haji, saya meminum air Zam-zam untuk beberapa perkara, diantaranya adalah agar saya sampai kepada tahap keilmuan Syeikh Sirajuddin al-Bulqini didalam ilmu fiqih, dan sampai kepada tahap keilmuan Ibnu Hajar didalam ilmu hadits”.
Diantara hasil karangan beliau :
1 – Itqan fi Ulumi al-Qur`an.
2 – ad-Duru al-Mantsur Fi at-Tafsiri al-Ma`tsur.
3 – Lubabu an-Nuqul Fi Asbabi an-Nuzul.
4 – at-Tausyih `Ala al-Jami` as-Sohih.
5 – Syarah Alfiyah Ibnu Malik.
6 – al-Kafiyah ( Nahu ).
7 – asy-Syafiyyah ( Nahu ).
8 – al-Fathu al-Qarib `Ala Mughni al-Labib.
9 – al-Asybahu Wa an-Nazho`ir.
10 – al-Kaukabu as-Sathi` Fi Nazhmi Jam`u al-Jawami`.
11 – Tarikh as-Sohabah.
12 – Tobaqotu al-Huffazh.
13 – Tobaqotu an-Nuhatu al-Kubra.
14 – Tobaqotu al-Mufassirin.
15 – Tarikh al-Khulafa`.
16 – Husnu al-Muhadharah.
17 – Tarjemah al-Ghuri.
18 – Tarjemah al-Bulqini.
19 – ar-Rihlatu al-Makkiyyah.
20 – ar-Rihlatu ad-Dimyatiyyah.
21 - al-Jami` Soghir.
22 - al-Jami` Kabir ( Jam`ul Jawami` ).
23 - Tadribu ar-Rawi Fi Syarhi Taqribi an-Nawawi.
24 - Tanwirul Hawalik Fi Syarhi Mu`ato` Imam Malik.
25 - al-Hawi Lil Fatawa.
26 - Ta`yidi al-Haqiqiyah al-`Aliyyah Wa Tasy-Yidi at-Toriqati Syadzuliyah.
Dan lain-lainnya.

Kegiatan al-Hafizh Sayuti sehari - hari

Dalam sehari-hari hidup Imam Sayuti selalu di isi dengan ilmu dan amal, mengajar dan menulis buku, kehidupannya yang penuh dengan berkat, sehingga ramai diantara ulama dan raja-raja ingin berjumpa dengan beliau, kesibukan beliau dalam mengajar, memberi fatwa dan mengarang tidak menjadi lupa untuk beribadah kepada Allah, bahkan beliau senantiasa melakukan zikir dan ibadah dan tekun melaksanakan amalan tarikat Syadzuliyah, setelah beliau merasa umur yang mulai menua, tubuh yang mulai lemah maka beliau berdiam diri didalam rumahnya di Raudhah al-Miqyas mengasingkan diri dari manusia dan tidak menerima kunjungan, sehingga walaupun yang mau mengunjunginya raja atau Sultan.

Pada suatu hari datang hadiah Sultan Ghouri terdiri dari hamba dan harta yang banyak, kemudian Imam Sayuti menolak pemberian harta dan mengambil hamba yang di berikan kemudian beliau merdekakan dan di jadikan sebagai penjaga kuburan Rasulallah. Belaiu berkata kepada utusan Sultan : Janganlah lagi bawa hadiah kesini karena Allah telah mengayakan kami darinya.

Wafatnya Imam Sayuti

Imam Sayuti terus dalam keadaan menyepi dan tidak menerima tamu dan hadiah, keadaan iini berterusan sampai beliau menutup mata. Beliau meninggal dunia pada tarikh 19 jumadil awal tahun 911 hijriyah, ketika itu beliau berumur 61 tahun satu bulan, kemudian di kuburkan di bahagian luar Bab al-Qarafah, kuburannya selalu di ziarahi orang.
Rujukkan :
1 – khitotu at-Taufiqiyyah al-Jadidah :12 / 276.

Tidak ada komentar: