Kamis, 22 Juli 2010

Peranan Imam Ibrahim al-Bajuri dalam mempertahankan mazhab `Asya`irah


A - Imam IbrahimBeliau adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad.Beliau di lahirkan pada tahun 1198 hijriyah ( 1783 masehi ) di desa Bajur dari propinsi al-Munufiya Mesir.Beliau tumbuh dan membesar di pangkuan orang tuanya yang alim dan soleh, sebab itulah beliau senantiasa dididik dengan ilamu agama, beliau belajar al-Qur`an dan memperbaiki bacaannya kepada ayahnya sendiri.


Pada tahun 1212 hijriyah beliau berangkat ke al-Azhar untuk menimba ilmu dari guru-gurunya, ketika itu umur beliau masih mencecah empat belas tahun, pada tahun 1213 hijriah ( 1798 masehi ) tentera francis telah menduduki Mesir sehingga membuat beliau keluar dari al-Azhar dan berdiam di Giza selama beberapa tahun, kemudian kembali lagi ke al-Azhar pada tahun 1216 hijriyah ( 1801 masehi ) setelah keluarnya Francis dari negeri Mesir.
B - Guru-guru Syeikh Ibrahim al-Bajuri


Di al-Azhar Imam Ibrahim al-Bajuri sangat giat dan tekun untuk belajar dari guru-guru yang ada ketika itu, beliau duduk mengaji dari halaqah kepada halaqah yang lainnya, kecerdasan beliau sangat membantu keberhasilannya dalam meraih ilmu di al-Azhar, walaupun ketika itu al-Azhar dalam keadaan kurang baik karena baru selesai dari penjajahan Francis.

Diantara guru-guru beliau di al-Azhar adalah :

1 - al-Allamah Syeikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki, beliau seorang ulama terkenal di mesir, seluruh ulama mesir ketika itu mengambil ijazah dan sanad kepada beliau, bahkan sampai sekarang mata rantai sanad masih tetap kepada beliau.

2 - al-Allamah Abdullah asy-Syarqawi, beliau merupakan ulama yang alim dan terkenal di Mesir dan di dunia islam, karangannya yang banyak membuat nama beliau meroket di seantero dunia, terlebih lagi beliau mendapat jabatan memimpin al-Azhar dan menjadi Syeikhul Azhar ( kedudukan yang tertinggi di al-Azhar ).

3- Syeikh Daud al-Qal`i, beliau merupakan ulama yang bijak dan arif.

4 - Syeikh Muhammad al-Fadhali, beliau seorang ulama al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syeiikh Ibrahim al-Bajuri.

5 - Syeikh al-Hasan al-Quwisni, beliau adalah seorang ulama yang hebat sehingga di beri tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan al-Azhar dan dilantik menjadi Syeikhul azhar pada masanya.
C - Karangan Imam Ibrahim


Dalam masa yang begitu muda beliau telah mampu menghasilkan beberapa buah karya yang begitu bagus, hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan keberkatan ilmu beliau, diantara kitab - kitab yang beliau karang adalah :


1 - Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali, merupakan ulasan dan penjelasan makna " La Ilaha Illa Allah ", kitab ini merupakan kitab yang pertama sekali beliau karang, ketika itu umur beliau sekitar dua puluh empat tahun.


2 - Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini selesai pada tahun 1223 hijriyah.


3 - Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, selesai di karang pada tahun 1224 hijriyah.


4 - Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 hijriyah.


5 - Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi, selesai pada taun 1225 hijriyah.


6 - Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah, selesai pada tahun1227 hijriyah.


7 - Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani, selesai pada tahun 1234 hijriyah.


8 - Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits, selesai pada tahun 1236 hijriyah.


9 - ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada tahun 1238 hijriyah.


10 - Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i, selesai di tulis pada tahun 1258 hijriyah, kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di al-Azhar Syarif sampai sekarang.


11 - Dan lain-lainnya.
D - Diangkat menjadi Syeikhul al-Azhar


Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilamu yang banyak dari para gurunya pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di al-Azhar asy-Syarif, dengan tekun dan keikhlasan beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar, hingga pada akhirnya beliau mendapat posisi yang tinggi di al-Azhar, disebabkan kebijakan dan kealiman beliau yang begitu menonjol dari kalangan ulama pada masanya membuat kedukukan beliau melonjak keatas sehingga beliau diangkat menjadi Syeikhul al-Azhar menggantikan ash-Shofti yang telah meninggal dunia, kedudukan Syeikhul azhar berada pada tangan beliau daripada tahun 1263 hijriyah sampai akhir hayat beliau.
E - Peranan beliau didalam menghidupkan Minhaj al-`Asy`ariyyah


Pada masa hidupnya Syeikh Bajuri mazhab `Asy`ari berkembang begitu pesat, tidak berbeda dengan masa masa pemerintahan Mamalik yang menebarkan manhaj `Asy`ariyyah, begitu juga pada masa al-Ayyubiyyah dari masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi sampai hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik.


Mazhab `Asya`irah merupakan mazhab ahlussunnah yang berkembang dari negeri barat didaerah Maroko sampai negeri Indonesia, pada masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mazhab yang berbeda dari mazhab ahlussunnah Wal Jama`ah, yaitu mazhab Wahabi di bahagian timur negeri Hijaz, ketika itu mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab, aqidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab Ahlusunnah Wal Jama`ah ang di bawa oleh ulama-ulama terdahulu, mereka berpendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang berminhajkan `Asya`irah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi habis, tetapi wazhab wahabi ketika itu belum bisa berkembang di sebabkan adanya kekhalifahan Utsmaniyah yang menjaga mazhab ahlussunnah Wal Jama`ah al-`Asya`irah.


Diantara hasil tulisan Imam al-Bajuri yang membicarakan tentang tauhid didalam minhaj al-`Asy`ariyah adalah :


1 - Hasyiyah Kifayatu al-`Awam yang di beri nama Tahqiqul al-Maqam, kitab Kifayatu al-`Awam merupakan karangan guru Imam al-Bajuri yaitu Syeikh Muhammad al-Fadhali, kitab ini di pelajari oleh pelajar-pelajar al-Azhar hingga sampai juga kitab ini di negeri Indonesia dan Malaysia, di pondok-pondok tradisional kitab ini sebagai materi pelajaran bagi tingkatan tsanawi, diantara pondok pesantren yang mempelajari kitab ini adalah pondok Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Mandailing Natal Sumatra Utara, didalamnya memuat sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, dua puluh sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang boleh bagi Allah, kemudian di terangkan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh bagi para Rasul-Rasul Allah, kitab ini sangat bagus sekali di pelajari bagi seorang yang bertahap formula.


2- al-Fathu al-Qarib Syarah Bidayatu al-Murid, kitab ini adalah karangan al-Imam as-Siba`i, didalamnya memuat tauhid atas minhaj al-`Asya`irah, Imam Ibrahim mencoba mengulas dan menjelaskan isi kitab ini agar mudah di fahami oleh para pelajar.


3 - Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah, kitab Matan as-Sanusiyah merupakan kitab yang ringkas dan bagus susunannya, membuat banyak kalangan pelajar ilmu tauhid bergairah untuk memgkajinya, kitab ini menjadi bahan materi di berbagai lembaga pendidikan Ahlussunnah Wal Jama`ah, baik di negeri arab maupun di Indonesia, Malaysia dan Tailand, diantara lembaga pendidikan yang menjadikan matan Sanusiyah dengan Hasyiyahnya Ummu al-Barahin sebagai materi pelajaran adalah Musthafawiyah Purba Baru, banyak ulama yang telah mensyarahkan kitab ini diantaranya adalah Imam al-Bajuri.


Syeikh Ibrahim al-Bajuri mencoba untuk menjelaskan dan mengulas kitab yang kecil ini dengan penjelasan yang bagus di iringi dengan dalil-dali naqal ( al-Qur`an dan Sunnah ) dan akal.


4 - Tuhfatu al-Murid `Ala Syarah Jauharatu at-Tauhid, kitab ini merupakan Syarah dari matan manzhumah Jauharatu at-Tauhid yang sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu agama, hasil karya Syeikh Ibrahim al-Laqqani, beliau merupakan seorang ahli didalam ilmu hadis dan tauhid, kitab ini memuat sebanyak 144 bait sya`ir, banyak dikalangan ulama yang telah mensyarahkan kitab ini diantaranya Imam al-Bajuri.


Imam al-Bajuri mencoba menumpukan segala kemampuannya dan keahliannya untuk mensyarahkan kitab ini, dengan cara mengulas dan memutuskan mana yang tepat dan rajih dikalangan ulama Ahlussunnah, beliau juga mengisinya dengan dalil naqal dan akal, kemudian beliau juga menyebutkan perbedaan pendapat diantara `Asya`irah dan Maturidiyyah didalam sebahagian permasalahan.


Dari keempat kitab Imam Ibrahim al-Bajuri didalam ilmu tauhid dapat kita simpulkan bahwa beliau seorang ulama `Asya`irah yang kuat dan memiliki peranan dalam mengembangkan mazhab `Asyairah, keahlian beliau bukan saja didalam tauhid bahkan didalam segala disiplin ilmu agama seperti Fiqih, Tafsir, Hadis, Bayan, Mantiq, Fara`idh dan lain-lainnya.
F - Wafatnya Syeikh Ibrahim al-Bajuri


Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah s.w.t. dengan tenang dan ridha. beliau meninggal duani pada hari kamis tanggal 28 dzulqa`idah tahun 1276 hijriyah bertepatan pada 19 juli 1860 masehi, beribu pelayat hadir untuk menyolatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri, beliau di solatkan di Masjid al-Azhar asy-Syarif dan di kuburkan di kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-Mujawarin.Rujukkan :


1 - Khitatu at-Taufiqiyyah al-Jadidah : 9 / 2 ,karangan Ali Basya Mubarak, terbitan Maktabah Usrah 2008.


2 - Hilyatu al-Basyar Fi Tarikh al-Qarni ats-Tsalits `Asyar: 1 / 7, karangan Syeikh Abdurrazaq al-Baithar, terbitan Dar Sodir Bairut 1413-1993.
Tidak ada komentar: