Sabtu, 11 Oktober 2008

Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyimal-Alim al-Allamah al-Muhaddis Syeikh as-Sayyid Muhammad Mahmud Abu Hasyim al-Syarqawi al-Azhari as-Syafi`i al-Hasyimi al-Khalwati al-Ahmadi al-Asy`aril.

Di lahirkan di bani Amir Zaqaziq Syarqiah pada tahun 15 Desember 1961, menghapal AlQur`an dari mulai kecilnya, ayah beliau seorang Ulama besar dan masyhur, datuk beliau seorang ulama ternama yang berasal dari hijaz pindah ke bani Amir, setelah syeikh Muhammad menyelesaikan sekolahnya di zaqaziq maka beliau melanjutkan pelajaranya di kuliah Usuluddin cairo dan beliau berhasil meraih syahadah `Alamiyah(Lisense),Master dan Doktor, kemudian beliau di angkat menjadi dosen fakultas (pensyarah) kemudian diangkat menjadi pengetua bahagian Hadits di kuliah Usuluddin cabang Zaqaziq, tidak lama beliau menjabat kedudukan ini, kemudian beliau diangkat menjadi Dekan fakutas Usuluddin Zaqaziq.

beliau mendapat ijazah dari Syeikh Al-Muhaddits Muhammad Alawy Al-Maliki, Syeikh Sa`ad Sa`ad Jawisy, Syeikh Ahmad Ma`bad Abdul Karim, Syeikh Al-Muhaddits Ahmad Umar Hasyim. beliau telah memberikan ijazah `ammah kepada Al faqir Muhammad Husni Ginting pada hari jum`at 24 Juni 2005.

Tidak ada komentar: