Sabtu, 11 Oktober 2008

Profesor Doktor Sa`ad Sa`ad JawisSyeikh Sa`ad Sa`ad Jawisy di lahirkan pada tahun 1360 H, beliau menghapal Al-Qur`an dari kecilnya, berhasil mendapat gelar doktor dari Kuliah Usuuddin Universitas Al-Azhar di Cairo sehingga beliau di angkat menjadi dosen pada bagian Hadits di kuliah Usuluddin Cairo, kenudian diangkat menjadi dosen besar di Universitas Ummul Qura` di makkah, dan mendapat kemuliaan untuk mengajar di Mesjidil Haram pada tahun 1399 H. di samping itu beliau juga aktif dalam mengembangkan gerakan pengajian para perempuan di Saudi Arabiah. kemudian beliau kembali ketanah air nya Mesir dan mengajar di Kuliah Usuluddin Cairo, ketika berada di Makkah beliau sempat berjumpa dan mengambil Ijazah dari Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani, di samping itu beliau juga mendapat Ijazah dari Syeikh Muhammad Zaki Ibrahim, Syeikh Musthafa At-Tazi, Syeikh Muhammad Hafiz At-Tijani, dan mengambil tarikat syadzuliah dari syeikh Khalil Khatib . pernah melawat Malaysia dan Singapura pada tahun 2006, diantara yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim, Syeikh Usamah Syaid Al Azhari,Syeikh Muhammad Husni Ginting, Syeikh Fuad Rembawi, Syeikh Syahul Hamid Al-Fulfulani, Syeikh Muhammad Salim Asyarqawy, Syeikh Mahmud Siraj Al Makki. Beliau seorang yang tawaduk dan berhati mulia.

Syeikh Ibrahim Bin Abdullah Al-Ahsa`i


al-Alim al-Allamah al-Faqih al-Musnid Syeikh  as-Sayyid Ibrahim bin Abdullah Ali Khalifah Al- Hasani Al-Idrisi S-Syafi`i Al-Ahsa`i

Kelahiran beliau :


Beliau dilahirkan di daerah Ahsa` Saudi Arabiyah  pada tahun 1375 H, dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh, orang tuanya keturunan Rasulullah s.a.w. yang sampai garis keturunannya kepa Sayyidina Hasan, telah menghapal Al-Qur`an dari kecilnya, belajar dengan para ulama di kampung halaman nya sehingga beliau menjadi ulama yang besar dan di segani , dan beliau sangat terkenal alim didalam ilmu fiqih syafi`i, berpuluh-puluh kitab syafi`iyyah telah beliau baca kepada ulama-ulama, kecerdasan dan kemauan tinggi beliau membawanya berjaya didalam menuntut ilmu.

Syeikh Muhammad Jamal Hasan Abu Hannud


al-Alim al-Allamah al-Munsyid Syeikh Muhammad Jamal Hasan Abu Hannud al-Palestini Al-Hasani As-Safi`i Al-Qadiri .

di lahirkan pada 24 April 1958. setelah menamatkan pelajarannya di ma`had Islam Al Azhariyah di Pelestin beliau melanjutkan pelajaran nya di Kuliah Darasat Islamiyah wa `Arabiyah di Yaman sehingga selesai meraih lisence dari Kuliah tersebut. Beliau mendapat Ijazah `Ammah dari Syeikh Muhammad Alawy Al-Maliki, Syeikh Muhammad Hasyim Al- Baghdadi, Dan Syeikh Muhammad Abdur Rahim Jad Badaruddin. beliau bekerja sebagai pemimpin radio islam di Palestina.

Beliau memiliki suara yang merdu dan suka memuji-muji Rasulullah s.a.w, sifat nya yang tawadhu` dan lemah lembut membuat banyak orang menyukainya, ilmu tasawuf mengalir dan berdarah daging di tubuhnya, banyak ulama-ulama Mesir memuji sifat dan pujian-pujian beliau kepada Rasulullah.

Beliau sering menghadiri pertemnuan-pertemuan besar dunia islam dan berziarah ke negeri Mesir, bahkan jika beliau singgak ke negeri Mesir beliau akan sempatkan diri untuk berziarah ke makam para ahli bait ulama-ulama besar di negeri itu.

Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyimal-Alim al-Allamah al-Muhaddis Syeikh as-Sayyid Muhammad Mahmud Abu Hasyim al-Syarqawi al-Azhari as-Syafi`i al-Hasyimi al-Khalwati al-Ahmadi al-Asy`aril.

Di lahirkan di bani Amir Zaqaziq Syarqiah pada tahun 15 Desember 1961, menghapal AlQur`an dari mulai kecilnya, ayah beliau seorang Ulama besar dan masyhur, datuk beliau seorang ulama ternama yang berasal dari hijaz pindah ke bani Amir, setelah syeikh Muhammad menyelesaikan sekolahnya di zaqaziq maka beliau melanjutkan pelajaranya di kuliah Usuluddin cairo dan beliau berhasil meraih syahadah `Alamiyah(Lisense),Master dan Doktor, kemudian beliau di angkat menjadi dosen fakultas (pensyarah) kemudian diangkat menjadi pengetua bahagian Hadits di kuliah Usuluddin cabang Zaqaziq, tidak lama beliau menjabat kedudukan ini, kemudian beliau diangkat menjadi Dekan fakutas Usuluddin Zaqaziq.

beliau mendapat ijazah dari Syeikh Al-Muhaddits Muhammad Alawy Al-Maliki, Syeikh Sa`ad Sa`ad Jawisy, Syeikh Ahmad Ma`bad Abdul Karim, Syeikh Al-Muhaddits Ahmad Umar Hasyim. beliau telah memberikan ijazah `ammah kepada Al faqir Muhammad Husni Ginting pada hari jum`at 24 Juni 2005.
Syeikh Muhammad Rabi` Al Hasani An-Nadawi Al Hindi merupakan ulama besar india yang masyhur, beliau anak saudari dari syeikh Abu Al-Hasan An-Nadawi, telah mendengarkan hadits dari paman beliau syeikh Abu Al-Hasan dan di beri ijazah `ammah dari beliau, selain dari itu beliau juga mendapatkan ijazah `ammah dari Syeikh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawipada tahun 1390 H. dan dari Syeikh Abdul Fatah Abu Ghudah ketika beliau berkunjung ke Darul Ulum Linnadwati Al-Ulama di Laknaw India. sekarang beliau penjadi Rektor Universitas Darul Ulum li An-Nadwah Ulama di kota Laknaw.

Syeikh Mahmud Said Mamduh di lahirkan di hay kubri qubbah, Cairo pada tahun 1372 H.
Beliu merupakan musnid mesir dan Muhaddits terkenal pada abad ke 15, beliau telah mengkhatamkan kitab kutubussittah kepada Syeikh Muhammad Yasin Alfadani Al-Indonesi sewaktu beliau berada di Makkah, kemudian mengaji dengan para ulama Hijaz pada masa itu seperti Syeikh Zakaria Bila Al -Indonesi, Syeikh Ismail Zean Al Yamani, Syeikh Abdullah Sa`id Al Lah ji, dan telah mengkhatamkan kitab Mu`ato` Imam Malik kepada Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad Shddiq Al Ghumari, pernah tinggal di Makkah selama lima tahun kemudian pindah ke Dubai di tugaskan menjadi anggota pengkajian ilmu di sana, pada tahun 2007 kembali ke kampung halaman nya Mesir Mahrusah.

Profesor Doktor Rif`at Fauzi Abdul Muthalib

Kepentingan Ilmu Sanad pada masa dahulu

Ilmu sanad merupakan sebagian dari ilmu-ilmu Islam yang lahir pada abad pertama Hijarah setelah berkembangnya para pendusta dan ahli bid`ah pada masa itu,bertebarnya para Sahabat di pelosok negeri Islam menyampaikan Risalah yang mereka emban dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan satu kewajiban.